Stadgar

Stadgar för Åkerby Suzukiförening

1. SYFTE

Åkerby Suzukiförenings syfte är att i enlighet med Svenska Suzukiförbundets stadgar

 1. a) inom Uppsala kommun verka för spridning av och förståelse för Schinichi Suzukis filosofi och pedagogik,
 2. b) samarbeta med suzukigrupper i landet och musikskolan i Uppsala kommun,
 3. c) vara representant för Uppsala kommun inom Svenska Suzukiförbundet,
 4. d) arrangera läger och konserter för att stimulera barnen och göra verksamheten känd,
 5. e) arbeta för barns musicerande och föräldrars träning enligt Suzukimetoden.


2. BYGGSTENAR

Suzukimetoden baseras på följande byggstenar: FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidig start

Lyssnande

Alla kan

METODIK

Föräldern

Individualiserad lektion

Grupplektion Arbetssätt

Repetition

Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i Suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från tidig ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-5 årsåldern.

Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas till barnets handledare och hjälpare av läraren. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.

Varje elev får en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar för- älderns roll som förebild och visar bägge parter hur de skall arbeta hemma samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.

Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.

Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Således bör man arbeta så länge med varje stycke, att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.

Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ofta och kontinuerligt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering Tonen

Notläsning Repertoar

Konserter

Varje stycke i Suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna, vid övningen och för musikupplevelsen redan från nybörjarstadiet. Detta kallas tonalisation.

När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Suzukis repertoar gäller som en röd tråd, och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga bör annan repertoar spelas jämsides.

Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.

Som SUZUKIELEV räknas var och en som undervisas enligt dessa byggstenar.

Som SUZUKILÄRARE räknas lärare med nivåutbildning i Suzukimetodik som undervisar enligt dessa byggstenar.


3. MEDLEMMAR

Medlem i Åkerby Suzukiförening är familj med barn i Suzukiverksamhet eller annan person som vill stödja verksamheten och har betalat medlemsavgift.

Medlemskap i Åkerby Suzukiförening innebär även medlemskap i Svenska Suzukiförbundet.

Medlemskap är krav för deltagande i av föreningen eller förbundet anordnade läger och kurser.


4. ORGANISATION

Åkerby Suzukiförening är en lokalförening av Svenska Suzukiförbundet i Uppsala kommun.


5. ÅRSMÖTE

Årsmötet är Åkerby Suzukiförenings högsta beslutande organ.

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Röstberättigade på årsmöte är samtliga medlemmar. Vid familjemedlemskap har varje familj en röst.

Motionsrätt finns endast till årsmötet. Motionsrätt tillkommer samtliga medlemmar och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

 1. Val av justerare tillika rösträknare
 2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 3. Revisionsberättelse
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning
 6. Verksamhetsplan och budget
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Motioner
 9. Val av ordförande
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 12. Val av valberedning


6. MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte hålls då styrelsen eller 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse till medlemsmöte skall utfärdas senast en vecka före medlemsmötet.

Röstberättigade på medlemsmöte är samtliga medlemmar. Vid familjemedlemskap har varje familj en röst.

Medlemsmöte kan endast besluta i ärenden som finns upptagna på kallelsen.


7. STYRELSE

Styrelsen är Åkerby Suzukiförenings beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ samt beslutande organ då årsmöte/medlemsmöte ej är samlat.

Årsmötet väljer styrelse bestående av ordförande och fem ledamöter varav minst en ungdomsledamot.

Mandattiden är ett år för samtliga ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelseledamot skall vara medlem av Åkerby Suzukiförening.


8. BESLUT OCH MAJORITET

När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Sluten omröstning tillämpas vid personval då så begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som sittande ordförande biträder utom vid personval då lotten avgör.

9. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsår och räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12.


10. REVISION

För granskning av Åkerby Suzukiförenings verksamhet och räkenskaper väljs två revisorer jämte en suppleant av årsmötet.

Styrelsen skall senast sex veckor före årsmöte överlämna räkenskaper med bokslut, protokoll och övriga handlingar till revisorerna.


11. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av stadgar fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten/medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte för Åkerby Suzukiförening.


12. UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen fattas med minst 3⁄4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten/medlemsmöten. Mellan dessa två möten skall en period om minst sex månader förflyta.

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Svenska Suzukiförbundet.