Årsmöte 2024

fredag 22 mars kl 12:oo via Zoom

Välkomna på årsmöte för Åkerby Suzukiförening! 

Dagordning

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.Fastställande av dagordning

3.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4.Val av justerare

5.Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

6.Revisionsberättelse

7.Beviljad ansvarsfrihet

8.Val av ordförande och kassör

9.Val av styrelse

10.Val av revisor

11.Val av valberedning

12.Mötets avslutande


Kontakta ordförande Guy Dammann för anmälan och länk.

guy.dammann@akerbysuzukiforening.org

Välkomna!

Styrelsen för Åkerby Suzukiförening