Årsmöte 2020

Välkomna på årsmöte för Åkerby Suzukiförening!

Alla medlemmar kallas till möte söndag 29 mars kl. 16.30 i Åkerbykapell. Föreningen bjuder på fika.


Handlingarna till årsmötet skickas ut en vecka innan mötet.

Förslag till dagordning

1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för mötet

2 Fastställande av dagordning

3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

5 Fastställande av resultat- och balansräkning

6 Revisionsberättelse

7 Ansvarsfrihet för styrelsen

8 Val av ordförande

9 Val av styrelse

10 Val av revisorer

11 Val av valberedning

12 Verksamhetsplan för läsår 20/21

13 Fastställande av medlemsavgift

14 Eventuella motioner

15 Övriga frågor

16 Årsmötets avslutande


Välkomna!

Styrelsen för Åkerby Suzukiförening