Årsmöte 2019

Välkomna på årsmöte för Åkerby Suzukiförening!

Alla medlemmar kallas till möte söndag 24 mars kl. 11.00 i Åkerby. Föreningen bjuder på fika och efter mötet blir det lite musik tillsammans, så ta gärna med instrument för barn och vuxna.

Handlingarna till årsmötet skickas ut en vecka innan mötet.

Förslag till dagordning

1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för mötet

2 Fastställande av dagordning

3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

5 Revisionsberättelse

6 Fastställande av resultat- och balansräkning

7 Ansvarsfrihet för styrelsen

8 Val av ordförande

9 Val av styrelse

10 Val av revisorer

11 Val av valberedning

12 Verksamhet för år 2019

13 Fastställande av medlemsavgift

14 Eventuella motioner

15 Övriga frågor

16 Årsmötets avslutande


Välkomna!

Styrelsen för Åkerby Suzukiförening